Wsparcie dla Powodzian

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

Zobaczmy, jak w praktyce Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspomaga poszkodowanych objętych w jej statucie. Spośród sytuacji kryzysowych w Polsce najbardziej aktualną jest ostatnia powódź, która to zniszczyła wiele obszarów rolnych i gospodarstw. Instrumenty dotyczące warunków życia rodziny, oferowane przez KRUS to między innymi jednorazowy zasiłek celowy w wysokości 2000 złotych (dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 hektarów) lub 4000 złotych (dla gospodarstw o powierzchni przekraczającej 5 hektarów).

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »

Ubezpieczenie Społeczne

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

Czynniki określające przyznawanie ubezpieczenia społecznego rolników przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Rolników sprecyzowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wedle tej ustawy ubezpieczenie obejmuje rolników, wraz z ich małżonkami oraz domownikami pracującymi wraz z nimi, którzy posiadają obywatelstwo polskie, mieszkają na terytorium Polski na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej.

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »

Struktura KRUS

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

Centralnym organem administracji rządowej, podległym bezpośrednio ministrowi do spraw rozwoju wsi jest w przypadku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Prezes. Za jego powołanie i ewentualne odwołanie odpowiedzialny jest Prezes Rady Ministrów (na wniosek wyżej wymienionego ministra). Obejmujący to stanowisko staje się również jednoosobowym zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (pod nadzorem Rady Rolników).

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »

Rehabilitacja

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

KRUS gwarantuje rolnikom uprawnionym do korzystania z jej świadczeń rehabilitację leczniczą. Jest ona zorganizowana w postaci 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w prowadzonych przez Kasę Centrach i Ośrodkach Rehabilitacji, a także w ośrodkach leczniczych, z którymi KRUS współpracuje. W powyższych jednostkach co roku podlega leczeniu i rehabilitacji około 14,5 tysiąca osób, a od 1993 roku również dzieci rolników mogą liczyć na pobyt w specjalnych ośrodkach powołanych do tego celu.

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »

Przeciwdziałanie Korupcji

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

21 kwietnia 2009 roku Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zarządzeniem nr 14 powołał do istnienia zespół do realizacji działań antykorupcyjnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jednostka ta określiła program działań antykorupcyjnych przewidziany do realizacji w latach 2009-2015.

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »

Prewencja

poniedziałek, 29 Sierpień 2011

Funkcja prewencyjna Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obejmuje dwa obszary – działalność szkoleniową i pozaszkoleniową. Szkolenia prowadzone przez Kasę mają na celu kształcenie rolników w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, oraz sposobów zapobiegania chorobom zawodowym. KRUS w programach szkoleniowych kładzie nacisk na niebezpieczeństwa występujące według statystyk najczęściej na danym terenie.

więcej >>>

| Kategoria: Prewencja | Brak komentarzy »

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – co to jest?

wtorek, 3 Maj 2011

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia sprecyzowane w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników. Spośród konkretnych obowiązków KRUS należy wymienić pobieranie składek, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich), promowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, gwarantowanie nieodpłatnego leczenia dla rolników, wliczając rehabilitację osób uprawnionych do korzystania z tych świadczeń, a zagrożonych trwałą lub okresową niezdolnością do pracy.

więcej >>>

| Kategoria: Finanse | Brak komentarzy »